Research

 

Publications

 

BBS

 

Blog

 

Bookmark

 

 

Photo

 


For a more complete list of my publications, please check my DBLP page. I have co-authored 57 IEEE TVCG papers and 5 ACM CHI papers.

Multimodal Analysis of Video Collections: Visual Exploration of Presentation Techniques in TED Talks
Aoyu Wu and Huamin Qu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), to appear

(download paper: PDF)

WeSeer: Visual Analysis for Better Information Cascade Prediction of WeChat Articles
Quan Li, Ziming Wu, Lingling Yi, Kristanto Sean N, Huamin Qu, and Xiaojuan Ma
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), to appear

(download paper: PDF)

ViSeq: Visual Analytics of Learning Sequence in Massive Open Online Courses
Qing Chen, Xuanwu Yue, Xavier Plantaz, Yuanzhe Chen, Conglei Shi, Ting-Chuen Pong, and Huamin Qu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), to appear

(download paper: PDF)

MARVisT: Authoring Glyph-based Visualization in Mobile Augmented Reality
Zhutian Chen, Yijia Su, Yifang Wang, Qianwen Wang, Huamin Qu, Yingcai Wu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), to appear

(download paper: PDF)

Evaluating the Readability of Force Directed Graph Layouts: A Deep Learning Approach
Hammad Haleem, Yong Wang, Abishek Puri, Sahil Wadhwa, Huamin Qu
IEEE Computer Graphics and Applications (CG&A) (to appear)

(download paper: PDF)

ATMSeer: Increasing Transparency and Controllability in Automated Machine Learning
Qianwen Wang, Yao Ming, Zhihua Jin, Qiaomu Shen, Dongyu Liu, Micah J. Smith, Kalyan Veeramachaneni, Huamin Qu
ACM CHI 2019

(download paper: PDF)

PeerLens: Peer-inspired Interactive Learning Path Planning in Online Qestion Pool
Meng Xia, Mingfei Sun, Huan Wei, Qing Chen, Yong Wang, Lei Shi, Huamin Qu, Xiaojuan Ma
ACM CHI 2019

(download paper: PDF)

Neighborhood Perception in Bar Charts
Mingqian Zhao, Huamin Qu, Michael Sedlmair
ACM CHI 2019

(download paper: PDF)

RuleMatrix: Visualizing and Understanding Classifiers with Rules
Yao Ming, Huamin Qu, Enrico Bertini
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. 25(1): 342-352 (2019)

(download paper: PDF)

Narvis: Authoring Narrative Slideshows for Introducing Data Visualization Designs
Qianwen Wang, Zhen Li, Siwei Fu, Weiwei Cui, Huamin Qu
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. 25(1): 779-788 (2019)

(download paper: PDF)

ECGLens: Interactive Visual Exploration of Large Scale ECG Data for Arrhythmia Detection
Ke Xu, Shunan Guo, Nan Cao, David Gotz, Aiwen Xu, Huamin Qu, Zhenjie Yao, Yixin Chen
ACM CHI 2018

(download paper: PDF)

InfoNice: Easy Creation of Information Graphics
Yun Wang, Haidong Zhang, He Huang, Xi Chen, Qiufeng Yin, Zhitao Hou, Dongmei Zhang, Qiong Luo, Huamin Qu
ACM CHI 2018

(download paper: PDF)

DeepTracker: Visualizing the Training Process of Convolutional Neural Networks
Dongyu Liu, Weiwei Cui, Kai Jin, Yuxiao Guo, Huamin Qu
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST). In press.

(download paper: PDF)

Understanding Hidden Memories of Recurrent Neural Networks
Yao Ming, Shaozu Cao, Ruixiang Zhang, Zhen Li, Yuanzhe Chen, Yangqiu Song, and Huamin Qu
IEEE VAST 2017

(download paper: PDF)

Visualizing Research Impact through Citation Data
Yong Wang, Conglei Shi, Liangyue Li, Hanghang Tong, Huamin Qu:
ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems 8(1): 5:1-5:24 (2018)

(download paper: PDF)

VisForum: A Visual Analysis System for Exploring User Groups in Online Forums
Siwei Fu, Yong Wang, Yi Yang, Qingqing Bi, Fangzhou Guo, Huamin Qu:
ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems 8(1): 3:1-3:21 (2018)

(download paper: PDF)

SkyLens: Visual Analysis of Skyline on Multi-dimensional Data
Xun Zhao; Yanhong Wu; Weiwei Cui; Xinnan Du; Yuan Chen; Yong Wang; Dik Lun Lee; Huamin Qu
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. (accepted)

(download paper: PDF)

StreetVizor: Visual Exploration of Human-Scale Urban Forms Based on Street Views
Qiaomu Shen; Wei Zeng; Yu Ye; Stefan Müller Arisona; Simon Schubiger; Remo Burkhard; Huamin Qu
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. (accepted)

(download paper: PDF)

How Do Ancestral Traits Shape Family Trees over Generations?
Siwei Fu; Hao Dong; Weiwei Cui; Jian Zhao; Huamin Qu
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. (accepted)

(download paper: PDF)

A Vector Field Design Approach to Animated Transitions
Yong Wang; Daniel Archambault; Carlos E. Scheidegger; Huamin Qu
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. (accepted)

(download paper: PDF)

Evaluation of Graph Sampling: A Visualization Perspective
Yanhong Wu, Nan Cao, Daniel Archambault, Qiaomu Shen, Huamin Qu, Weiwei Cui
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. (accepted)

(download paper: PDF)

VisMatchmaker: Cooperation of the User and the Computer in Centralized Matching Adjustment
Po-Ming Law, Wenchao Wu, Yixian Zheng, Huamin Qu
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. (accepted)

(download paper: PDF)

Embedding Spatio-temporal Information into Maps by Route-Zooming
Guodao Sun, Ronghua Liang, Huamin Qu, Yingcai Wu
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. (accepted)

(download paper: PDF)

Visual Analysis of MOOC Forums with iForum
Siwei Fu, Jian Zhao, Weiwei Cui, Huamin Qu
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. (accepted)

(download paper: PDF)

A Visual Analytics Approach for Understanding Reasons behind Snowballing and Comeback in MOBA Games
Quan Li, Peng Xu, Yeuk Yin Chan, Yun Wang, Zhipeng Wang, Huamin Qu, Xiaojuan Ma
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. (accepted)

(download paper: PDF)

PeakVizor: Visual Analytics of Peaks in Video Clickstreams from Massive Open Online Courses
Qing CHEN, Yuanzhe Chen, Dongyu Liu, Conglei Shi, Yingcai Wu, Huamin Qu
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. (accepted)

(download paper: PDF)

SmartAdP: Visual Analytics of Large-scale Taxi Trajectories for Selecting Billboard Locations
Dongyu Liu, Di Weng, Yuhong Li, Jie Bao, Yu Zheng, Huamin Qu, Yingcai Wu
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. (accepted)

(download paper: PDF)

NameClarifier: A Visual Analytics System for Author Name Disambiguation
Qiaomu Shen, Tongshuang Wu, Haiyan Yang, Yanhong Wu, Huamin Qu, Weiwei Cui,
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. (accepted)

(download paper: PDF)

Visual Analytics in Urban Computing: An Overview.
Yixian Zheng, Wenchao Wu, Yuanzhe Chen, Huamin Qu, Lionel M. Ni,
IEEE Trans. Big Data 2(3): 276-296 (2016)

(download paper: PDF)

egoSlider: Visual Analysis of Egocentric Network Evolution
Yanhong Wu, Naveen Pitipornvivat, Jian Zhao, Sixiao Yang, Guowei Huang, Huamin Qu:,
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. 22(1): 260-269 (2016)

(download paper: PDF)

AmbiguityVis: Visualization of Ambiguity in Graph Layouts
Yong Wang, Qiaomu Shen, Daniel Archambault, Zhiguang Zhou, Min Zhu, Sixiao Yang, Huamin Qu,
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. 22(1): 359-368 (2016)

(download paper: PDF)

TelCoVis: Visual Exploration of Co-occurrence in Urban Human Mobility Based on Telco Data
Wenchao Wu, Jiayi Xu, Haipeng Zeng, Yixian Zheng, Huamin Qu, Bing Ni, Mingxuan Yuan, Lionel M. Ni,
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. 22(1): 935-944 (2016)

(download paper: PDF)

Interactive Urban Context-Aware Visualization via Multiple Disocclusion
Hao Deng, Liqiang Zhang, Xiancheng Mao, Huamin Qu,
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. 22(7): 1862-1874 (2016)

(download paper: PDF)

PieceStack: Toward Better Understanding of Stacked Graphs
Tongshuang Wu, Yingcai Wu, Conglei Shi, Huamin Qu, Weiwei Cui:
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. 22(6): 1640-1651 (2016)

(download paper: PDF)

DropoutSeer: Visualizing Learning Patterns in Massive Open Online Courses for Dropout Reasoning and Prediction
Yuanzhe Chen, Qing Chen, Mingqian Zhao, Sebastien Boyer, Kalyan Veeramachaneni, and Huamin Qu
IEEE VAST (2016)

(download paper: PDF)

1.5D Egocentric Dynamic Network Visualization
Lei Shi, Chen Wang, Zhen Wen, Huamin Qu, Chuang Lin, Qi Liao:
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. 21(5): 624-637 (2015)

(download paper: PDF)

Uncertainty-Aware Multidimensional Ensemble Data Visualization and Exploration
Haidong Chen, Song Zhang, Wei Chen, Honghui Mei, Jiawei Zhang, Andrew Mercer, Ronghua Liang, Huamin Qu:
IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. 21(9): 1072-1086 (2015)

(download paper: PDF)

LoyalTracker: Visualizing Loyalty Dynamics in Search Engines
Conglei Shi, Yingcai Wu, Shixia Liu, Hong Zhou, Huamin Qu,
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (VAST'14)

(download paper: PDF)

VisMOOC: Visualizing video clickstream data from Massive Open Online Courses.
Conglei Shi, Siwei Fu, Qing Chen, Huamin Qu:
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (VAST'14)

(download paper: PDF)

Visualizing Mobility of Public Transportation System
Wei Zeng, Chi-Wing Fu, Stefan Müller Arisona, Alexander Erath, Huamin Qu,
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (VAST'14)

(download paper: PDF)

Visual Exploration of Sparse Traffic Trajectory Data
Zuchao Wang, Tangzhi Ye, Min Lu, Xiaoru Yuan, Huamin Qu, Jacky Yuan, Qianliang Wu,
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (VAST'14)

(download paper: PDF)

Visual Analysis of Topic Competition on Social Media
Panpan Xu, Yingcai Wu, Enxun Wei, Tai-Quan Peng, Shixia Liu, Jonathan J.H. Zhu, Huamin Qu,
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (VAST'13)

(download paper: PDF)

Visual Analysis of Set Relations in a Graph
Panpan Xu, Fan Du, Conglei Shi, Nan Cao, Hong Zhou, Huamin Qu,
Computer Graphics Forum (EuroVis'13)

(download paper: PDF)

Visualizing Interchange Patterns in Massive Movement Data
Wei Zeng, Chi-Wing Fu, Stefan Müller Arisona, Huamin Qu,
Computer Graphics Forum (EuroVis'13)

(download paper: PDF)

RankExplorer: Visualization of Ranking Changes in Large Time Series Data
Conglei Shi, Weiwei Cui, Shixia Liu, Panpan Xu, Wei Chen, and Huamin Qu,
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (InfoVis'12)

(download paper: PDF)

Whisper: Tracing the Spatiotemporal Process of Information Diffusion in Real Time
Nan Cao, Yu-Ru Lin, Xiaohua Sun, David Lazer, Shixia Liu and Huamin Qu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (InfoVis'12)

(download paper: PDF)

Watch the Story Unfold with TextWheel: Visualization of Large-Scale News Streams.
Weiwei Cui, Huamin Qu, Hong Zhou, Wenbin Zhang, and Steven Skiena
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, Volume 3, Number 1. 2011

(download paper: PDF)

DICON : Interactive Visual Analysis of Multidimensional Clusters
Nan Cao, David Gotz, Jimeng Sun and Huamin Qu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (InfoVis'11)

(download paper: PDF)

TextFlow: Towards Better Understanding of Evolving Topics in Text
Weiwei Cui, Shixia Liu, Li Tan, Conglei Shi, Yangqiu Song, Zekai Gao, Xin Tong, and Huamin Qu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (InfoVis'11)

(download paper: PDF)

Visual Analysis of Route Diversity
He Liu, Yuan Gao, Lu Lu, Siyuan Liu, Huamin Qu, and Lionel M. Ni.
IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (IEEE VAST'11), 2011

(download paper: PDF)

Context-Preserving, Dynamic Word Cloud Visualization
Weiwei Cui, Yingcai Wu, Shixia Liu, Furu Wei, Michelle Zhou, Huamin Qu.
IEEE Computer Graphics & Applications

(download paper: PDF)

OpinionSeer: Interactive Visualization of Hotel Customer Feedback
Yingcai Wu, Furu Wei, Shixia Liu, Norman Au, Weiwei Cui, Hong Zhou, and Huamin Qu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (InfoVis'10)

(download paper: PDF)

FacetAtlas: Multifacet Visualization for Rich Text Corpora
Nan Cao, Jimeng Sun, Yu-Ru Lin, David Gotz, Shixia Liu and Huamin Qu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (InfoVis'10)

(download paper: PDF)

Orientation-Preserving Rod Elements for Realtime Thin Shell Simulation
Nan Zhang, Huamin Qu, and Robert Sweethan.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. Accepted for publication.

(download paper: PDF)

Visualizing the Semantic Structure in Classical Music Works.
Wing-Yi Chan, Huamin Qu, and Wai-Ho Mak.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. Vol. 16, No. 1, 2010. (Cover Image)

(download paper: PDF)

Quantitative Effectiveness Measures for Direct Volume Rendered Images.
Yingcai Wu, Huamin Qu, Ka-Kei Chung, Ming-Yuen Chan, Hong Zhou
IEEE Pacific Visualization 2010

(download paper: PDF)

Context Preserving Dynamic Word Cloud Visualization.
Weiwei Cui, Yingcai Wu, Shixia Liu, Furu Wei, Michelle Zhou, Huamin Qu.
IEEE Pacific Visualization 2010

(download paper: PDF)

Focus+Context Route Zooming and Information Overlay in 3D Urban Environments
Huamin Qu, Haomian Wang, Weiwei Cui, Yingcai Wu, Ming-Yuen Chan.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings Visualization / Information Visualization 2009), vol. 15, no. 6, Nov.-Dec. 2009. (Cover Image)

(download paper: PDF)

Perception-Based Transparency Optimization for Direct Volume Rendering
Ming-Yuen Chan, Yingcai Wu, Wai-Ho Mak, Wei Chen, Huamin Qu.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings Visualization / Information Visualization 2009), vol. 15, no. 6, Nov.-Dec. 2009. (Honorable Mention)

(download paper: PDF)

Interactive Visual Optimization and Analysis for RFID Benchmarking
Yingcai Wu, Ka-Kei Chung, Huamin Qu, Xiaoru Yuan, S.C. Cheung.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings Visualization / Information Visualization 2009), vol. 15, no. 6, Nov.-Dec. 2009.

(download paper: PDF)

Scattering Points in Parallel Coordinates
Xiaoru Yuan, Peihong Guo, He Xiao, Hong Zhou, Huamin Qu.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings Visualization / Information Visualization 2009), vol. 15, no. 6, Nov.-Dec. 2009. (Cover Image)

(download paper: PDF)

A Novel Interface for Interactive Exploration of DTI Fibers
Wei Chen, Zi'ang Ding, Song Zhang, Anna MacKay-Brandt, Stephen Correia, Huamin Qu, John Allen Crow, David F. Tate, Zhicheng Yan, Qunsheng Peng.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings Visualization / Information Visualization 2009), vol. 15, no. 6, Nov.-Dec. 2009.

(download paper: PDF)

Splatting the Lines in Parallel Coordinates
Hong Zhou, Weiwei Cui, Huamin Qu, Yingcai Wu, Xiaoru Yuan, Wei Zhuo.
Computer Graphics Forum (Proceedings of EuroVis'09), vol. 28, no. 3, 2009. (Cover Image)

(download paper: PDF)

Relation-Aware Volume Exploration Pipeline
Ming-Yuen Chan, Huamin Qu, Ka-Kei Chung, Wai-Ho Mak, and Yingcai Wu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings Visualization / Information Visualization 2008), vol. 14, no. 6, Nov.-Dec. 2008.

(download paper: PDF)

Geometry-Based Edge Clustering for Graph Visualization
Weiwei Cui, Hong Zhou, Huamin Qu, Pak Chung Wong, and Xiaoming Li.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings Visualization / Information Visualization 2008), vol. 14, no. 6, Nov.-Dec. 2008 (Cover Image)

(download paper: PDF)

Visual Clustering in Parallel Coordinates
Hong Zhou, Xiaoru Yuan, Huamin Qu, Weiwei Cui, Baoquan Chen.
Computer Graphics Forum (Proceedings of EuroVis'08), vol. 27, no. 3, 2008.

(download paper: PDF)

Visual Analysis of The Air Pollution Problem in Hong Kong
Huamin Qu, Wing-Yi Chan, Anbang Xu, Kai-Lun Chung, Kai-Hon Lau, Ping Guo.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings Visualization / Information Visualization 2007), vol. 13, no. 6, Nov.-Dec. 2007.

(download paper: PDF)

Interactive Transfer Function Design Based on Editing Direct Volume Rendered Images
Yingcai Wu, Huamin Qu.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG)

(download paper: PDF)

Quality Enhancement of Direct Volume Rendered Images
Ming-Yuen Chan, Yingcai Wu, and Huamin Qu.
6th IEEE/EG International Symposium on Volume Graphics (VG'07) (Cover Image)

(download paper: PDF)

Palette-Style Volume Visualization
Yingcai Wu, Anbang Xu, Ming-Yuen Chan, Huamin Qu, and Ping Guo.
6th IEEE/EG International Symposium on Volume Graphics (VG'07)

(download paper: PDF)

A Perceptual Framework for Comparisons of Direct Volume Rendered Images
Hon-Cheng Wong, Huamin Qu, Un-Hong Wong, Zesheng Tang, Klaus Mueller.
IEEE Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology (PSIVT'06).

(download paper: PDF)

Controllable and Progressive Edge Clustering for Large Networks
Huamin Qu, Hong Zhou, Yingcai Wu.
14th International Symposium on Graph Drawing (GD’06).

(download paper: PDF)

Viewpoint Selection for Angiographic Volume
Ming-Yuen Chan, Huamin Qu, Yingcai Wu, Hong Zhou.
International Symposium on Visual Computing (ISVC'06).

(download paper: PDF)

Volume Visualization on Mobile Devices
Hong Zhou, Huamin Qu, Yingcai Wu, Ming-Yuen Chan
Proceedings of Pacific Graphics 2006.

(download paper: PDF)

Natural Textures for Weather Data Visualization
Ying Tang, Huamin Qu, Yingcai Wu, Hong Zhou
10th International Conference on Information Visualization 2006.

(download paper: PDF)


 

Feature-preserving distance fields
Huamin Qu, Nan Zhang, Ran Shao, Arie Kaufman, Klaus Mueller

IEEE/ACM Symposium on Volume Visualization and Graphics, 2004

(download paper: PDF)


 

O-Buffer: A Framework for Sample-based Graphics
Huamin Qu, Arie Kaufman
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics,

2004
(download paper: PDF)


 

SHIC, A View Dependent Rendering Framework for Isosurfaces
Huamin Qu, Arie Kaufman, Ran Shao, Ankush Kumar
IEEE/ACM Symposium on Volume Visualization and Graphics, 2004
(download paper: PDF)


 

A Framework for Sample-based Rendering with O-buffers
Huamin Qu, Arie Kaufman, Ran Shao, Ankush Kumar
IEEE Visualization, 2003
(download paper: PDF)


 

Ray Tracing Height Fields
Huamin Qu, Qiu Feng, Nan Zhang, Arie kaufman, and Ming Wan
Computer Graphics International, 2003
(download paper: PDF)


Interactive Stereoscopic Rendering of Volumetric Environments
Ming Wan, Nan Zhang, Huamin Qu, and Arie Kaufman
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2004
(download paper: PDF)


 

Accelerating Voxel-Based Terrain Rendering With Keyframe-Free Image-Based Rendering
Jiafa Qin, Ming Wan, Huamin Qu, Arie Kaufman
Volume Graphics Workshop, 2001
(download paper: PDF)


An algorithm for stereotactic localization by computed tomography or magnetic resonance imaging
Jianrong Dai, Yunping Zhu, Huamin Qu and Yimin Hu
Phys. Med. Biol. 46 (2001) N1–N7
(download paper: PDF)


 

Multi-Resolution Rendering of Large-Scaled Voxel-Based Terrain
Ming Wan, Huamin Qu, Nan Zhang, and Arie Kaufman
CAD/GRAPHICS 2001
(download paper: )


Image Based Rendering With Stable Frame Rates
Huamin Qu, Ming Wan, Jiafa Qin, Arie Kaufman
IEEE Visualization, 2000
(download paper: PDF)


 

Interactive Stereoscopic Rendering of Voxel-based Terrain
Ming Wan, Nan Zhang, Arie Kaufman, Huamin Qu
IEEE Virtual Reality, 2000
(download paper: PDF)


 

Sample-based Rendering
Huamin Qu, Arie Kaufman
Report for Research Proficiency Exam (RPE), 2000
(download paper: PDF)


 

Virtual Flythrough over a Voxel-Based Terrain
Ming Wan, Huamin Qu, Arie Kaufman
IEEE Virtual Reality, 1999
(download paper: PDF)


@2004 Huamin's Personal Website .All rights reserved .